แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จากภาพจัดเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ด้านใด

  ด้านการสื่อสาร
  ด้านการเลือกซื้อสินค้า
  ด้านการสืบค้นข้อมูล
  ด้านการสนทนา
2. ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ทางอ้อม
  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ช่วยเเบ่งเบาภาระ
  ช่วยงานด้านเอกสาร
  ช่วยงานด้านสิ่งพิมพ์
3. ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ทางตรง
  คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเที่ยงตรง
  คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้งาน
  ถูกทุกข้อ
4. จากภาพจัดเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ด้านใด

  ด้านงานราชการ
  ด้านธุรกิจ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษา
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านการช่วยสร้างงาน
  เอกสาร
  รายงาน
  รูปภาพ
  ฟังเพลง
6. จากภาพจัดเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ด้านใด

  ด้านวิศวกรรมเเละสถาปัยกรรม
  ด้านธุรกิจ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษา
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
  รับข้อมูล , เเสดงผล , ประมวลผล
  ประมวลผล , เเสดงผล , รับข้อมูล
  เเสดงผล , รับข้อมูล , ประมวลผล
  รับข้อมูล , ประมวลผล , เเสดงผล
8. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
  เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้น
  เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากเเนวความคิด
  ข้อ 1 เเละ ข้อ 2 ถูก
  ถูกทุกข้อ
9. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่ด้าน
  3 ด้าน
  5 ด้าน
  7 ด้าน
  9 ด้าน
10. จากภาพจัดเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ด้านใด

  ด้านงานราชการ
  ด้านธุรกิจ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com