บทที่ 2 ทรัพยากรดิน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ดินที่เป็นเบสมากควรแก้ไขอย่างไร
  เติมปุ๋ยอินทรีย์
  เติมโซเดียมคลอไรด์
  เติมผงกำมะถัน
  เติมปูนขาว
2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุต้นกำเนิดดิน
  หินกรวดมนและแร่
  หินศิลาแลงและแร่
  หินสลายตัวจนละเอียด
  ฮิวมัส
3. ฮิวมัสเกิดจากการสลายตัวของวัตถุใด
  วัตถุต้นกำเนิดดิน
  ดิน
  อินทรียวัตถุ
  หินและแร่
4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดิน
  หินและแร่
  อินทรียสาร
  น้ำ
  ความพรุน
5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดินชั้นบน
  มีเนื้อละเอียดสีจาง
  มีปุ๋ยและฮิวมัสมาก
  มีเนื้อหยาบสีดำคล้ำ
  มีความพรุนมาก
6. ข้อใดหมายถึงความพรุนของดิน
  การถ่ายเทอากาศผ่านดิน
  การถ่ายเทของน้ำผ่านดิน
  ขนาดช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
  ขนาดของเม็ดดิน
7. ดินที่มีความพรุนเหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร
  ดินที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 50%
  ดินที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 70%
  ดินที่มีน้ำแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินมาก
  ดินมีอากาศแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินมาก
8. ข้อใดเป็นดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากที่สุด
  ดินเหนียว
  ดินร่วน
  ดินร่วนปนทราย
  ดินทราย
9. ข้อใดเป็นการแก้ไขสภาวะของดินที่เป็นกรดมาก
  เติมผงกำมะถัน
  เติมปุ๋ยอินทรีย์
  เติมปูนขาว
  เติมแมกนีเซียมซัลเฟต
10. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการกำเนิดดิน
  ภูมิอากาศ
  ภูมิประเทศ
  จุลินทรีย์ในดิน
  ชนิดของหิน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com