แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. การขับรถตามหลังคันหน้าต้องเว้นระยะห่างเท่าใด
  ระยะห่างพอสมควรที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย
  3 เมตร
  2 เมตร
  1 เมตร
2. เมื่อปรากฏสัญญาณไฟกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ให้หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดและเมื่อปลอดภัยและไม่กีดขวาง การจราจรให้ขับผ่านต่อไปได้
  ขับรถผ่านไปได้ตามปกติ
  ลดความเร็วของรถลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
  ถูกทุกข้อ
3. รถที่มีล้อไม่ใช่ยางที่ได้รับยกเว้นให้ใช้ในทางได้คือข้อใด
  รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
  รถแทรกเตอร์
  รถบดถนนที่ไม่ได้กำลังปฏิบัติงาน
  รถที่มีล้อเป็นเหล็กใช้ในการเกษตร
4. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามแซง
  ห้ามกลับรถ
  รถเดินทางเดียว
  ห้ามขับรถชิดขอบทางด้านขวา
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  สัญญาณไฟสีเหลืองให้เตรียมเร่งเครื่องผ่านไปโดยเร็ว
  สัญญาณไฟสีแดงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด
  สัญญาณไฟสีเขียวให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้
  สัญญาณไฟสีแดงกระพริบให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย แล้วขับผ่านไปได้
6. ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีแดงรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือ
  ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
  ให้ขับรถในช่องทางเดินรถนั้นต่อไปได้
  ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้น
  ห้ามกลับรถ
7. รถในข้อใดห้ามนำไปใช้ในทาง
  รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
  รถที่มีล้อเป็นยาง
  รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
  รถที่ไม่มีสิ่งลากถูไปบนถนน
8. รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทาง
  รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
  รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า
  รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
  รถที่มีเสียงแตรดัง 70 เดซิเบล เอ
9. บริเวณใดห้ามใช้สัญญาณแตร
  หน้าโรงเรียน หน้าโรงพยาบาล
  ในทางร่วมทางแยก
  บนทางด่วน
  บนทางหลวงแผ่นดิน
10. การเลี้ยวรถข้อใดถูกต้อง
  ถูกทุกข้อ
  กรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันให้รถที่ต้องการเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถที่ต้องการจะเลี้ยวขวาขับผ่านไปก่อน
  ในทางเดินรถที่สวนทางกันได้ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวาเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า 150 เมตร เว้นแต่ว่าการเลี้ยวนี้ปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจร
  ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com