รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ใครมีหน้าที่ถอดถอนรัฐมนตรีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  วุฒิสภา
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทาง การเมือง
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
2. การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐด้านใด
  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  ด้านสังคม สาธารณสุขและวัฒนธรรม
  ด้านกฎหมายและการยุติธรรม
  ด้านการมีส่วนร่วม
3. บุคคลใดสามารถสมคัรเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
  สัญญาโอนสัญชาติเป็นไทยเมื่อสิบปีที่แล้ว
  กรองแก้วมีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
  สําเร็จไม่มีวุฒิปริญญาตรี
  สุทินเกิดในจังหวัดที่สมัครแต่ย้ายไปอยู่
4. กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่ง กี่ปี
  4 ปี
  6 ปี
  7 ปี
  9 ปี
5. ข้อใดคือศาลยุติธรรม
  ศาลชั้นต้น ศาลสูงสุด
  ศาลกลาง ศาลสูงสุด
  ศาลชั้นต้น ศาลกลาง ศาลสูงสุด
  ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้วันใด
  23 สิงหาคม 2550
  24 สิงหาคม 2550
  25 สิงหาคม 2550
  26 สิงหาคม 2550
7. บุคคลใดบ้างสามารถร้องขอให้ถอดถอนรัฐ มนตรีที่มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติ
  ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1ใน4 ของจํานวนส.ส.ที่มี อยู่ในสภา
  ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ว. ทั้ง หมดที่มีอยู่ในสภา
  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อย กว่า 2 หมื่นคน
  ถูกทุกข้อ
8. คณะกรรมาธิการที่ตั้งโดยวุฒฺสภาหรอืสภาผู้ แทนราษฎรที่พิจารณาเร่ืองใดเรื่องหนึ่งมีอํานาจออก คําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกให้บุคคลใด มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นได้ยกเว้น
  ผู้พิพากษา
  ตุลาการ
  กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  ถูกทุกข้อ
9. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐ มนตรีจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อกัน ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่
  1 ใน 5
  1 ใน 3
  2 ใน 5
  2 ใน 3
10. องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและยุติ ธรรมควรมีลักษณะอย่างไร
  เป็นองค์กรในกํากับของรัฐ
  เป็นองคืกรอิสระ
  เป็นองค์กรมหาชน
  เป็นหน่วยงานพิเศษ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com