แบบฝึกหัดก่อนเรียน ( แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 )

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 2.
  3
  วันเข้าพรรษา
  วันมาฆบูชา
  วันคริสต์มาส
2. ประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือข้อใด
  ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
  ได้ถวายอาหารพระสงฆ์
  ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี
  ได้พูดคุยกับเพื่อน
3. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา
  พระพุทธเจ้าตรัสรู้
  พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร
  พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรก
4. 1.
  2
  ไปทำบุญที่วัด
  ไปเที่ยวเล่น
  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
6. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสำคัญที่สุด
  วันธรรมสวนะ
  วันอัฐมีนบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
7. พุทธศาสนิกชนมักตั้งใจจะละเลิกสิ่งที่ไม่ดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันเข้าพรรษา
8. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดมีพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก
  วันมาฆบูชา
  วิสาขบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
9. ข้อใดไม่ใช่โอกาสในการทำบุญงานมงคล
  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  ฉลองรับปริญญา
  ฌาปนกิจ
  แต่งงาน
10. ข้อใดถือเป็นการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ตักบาตร
  เวียนเทียน
  ฟังธรรม
  ถืออุโบสถศิล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com