วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ
  การจัดเรียงข้อมูล
  การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  การทำรายงาน
2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยงานด้านสารสนเทศ
  เครื่องถ่ายเอกสาร
  เครื่องมินิคอมพิวเตอร์
  โทรทัศน์
  เครื่องโทรสาร
3. ข้อมูล (DATA) คือ
  ข้อเท็จจริง
  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
  รายละเอียดต่าง ๆ
  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
  ทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพง
  ทำให้เดินทางได้สะดวก
  ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย
5. ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
  การเปรียบเทียบ
  การแจกแจง
  การสรุปผล
  การสัมภาษณ์
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้า ๆ
  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ
  คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นิตยสารจะให้ข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลอักขระ ภาพ และตัวเลข
  ข้อมูลตัวเลขและภาพ
  ข้อมูลเสียงและตัวเลข
  ข้อมูลภาพและเสียง
8. สิ่งสำคัญที่ต้องทำในขั้นตอนการดูแลรักษาข้อมูลคือข้อใด
  จัดตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ
  การเตรียมสื่อบันทึกที่มีคุณภาพ
  การสำเนาข้อมูล
  แหล่งข้อมูลที่ปลอดภัย
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล
  ช่วยในการวินิจฉัยโรค
  เกิดความสนุกและผ่อนคลาย
  ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
  ช่วยประหยัดและสะดวกขึ้น
10. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการจัดการข้อมูล
  การจัดเก็บข้อมูล
  การเรียกใช้ข้อมูล
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  การแจกจ่ายข้อมูล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com