วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
  การเปรียบเทียบ
  การแจกแจง
  การสรุปผล
  การสัมภาษณ์
2. นิตยสารจะให้ข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลอักขระ ภาพ และตัวเลข
  ข้อมูลตัวเลขและภาพ
  ข้อมูลเสียงและตัวเลข
  ข้อมูลภาพและเสียง
3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
  การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
  การจัดเรียงข้อมูล
  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
  การคำนวณ
4. ข้อใดถูกต้อง
  การสัมภาษณ์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  การสำรวจเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  สถิติผลการเรียนเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  การจดบันทึกเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
5. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล
  สุจิตราสำรวจราคาผลไม้ในตลาด
  องอาจสอบถามราคาหนังสือ
  สมพงษ์ซื้อยาตามใบสั่งแพทย์
  นวลอนงค์นับเงินที่เหลือจากการซื้อของ
6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของข้อมูลที่ทำให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี
  ปริมาณของข้อมูล
  ความถูกต้อง
  ความสมบูรณ์
  ความสอดคล้อง
7. โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
  ด้านการสื่อสาร
  ด้านธุรกิจพาณิชย์
  ด้านการศึกษา
  ด้านวงการบันเทิง
8. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  ข้อมูล – การประมวลผล – สารสนเทศ
  สารสนเทศ – การประมวลผล – ข้อมูล
  สารสนเทศ – ข้อมูล – การประมวลผล
  การประมวลผล – ข้อมูล – สารสนเทศ
9. ข้อมูล (DATA) คือ
  ข้อเท็จจริง
  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
  รายละเอียดต่าง ๆ
  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
10. สารสนเทศ หมายถึง
  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ
  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล
  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com