ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิ
  มีความน่าเชื่อถือสูง
  ผ่านการประมวลผลแล้ว
  รูปแบบการนำเสนอสวยงาม
  ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้อย
2. ข้อใด หมายถึง อินเทอร์เน็ต
  เครือข่ายการทำธุรกิจ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  วงโคจรของดาวเทียม
  เครือข่ายองค์กรอิสระต่างๆ
3. ข้อใด เรียงลำดับได้ถูกต้อง
  Data -> Information -> Data Processing
  Information -> Data -> Data Processing
  Data Processing -> Information -> Data
  Data -> Data Processing -> Information
4. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง
  ตรงต่อความต้องการมากที่สุด
  เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมและบันทึกไว้
  เป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
  สามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรง
5. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนข้อมูลในแนวนอน(Row) ของ EXCEL ถือเป็นจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล
  หน่วยข้อมูล(Data Item)
  เขตข้อมูล (Data Field)
  ระเบียนข้อมูล (Data record)
  แฟ้มข้อมูล (Data File)
6. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด
  ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
  ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรโรงเรียน
  ใช้ในการควบคุมการผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก
  ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน
7. สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย
  สั้นได้ใจความ น่าเชื่อถือ และทันสมัย
  ครบถ้วน ทันสมัย และใช้เวลานำเสนอน้อย
  ถูกต้อง สั้นได้ใจความ และใช้เวลานำเสนอน้อย
8. ข้อใดคือประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
  ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลรูปภาพ
  ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5
9. ข้อมูลที่ดีควรเป็นอย่างไร
  สามารถตรวจสอบได้
  มีแหล่งที่มาชัดเจน
  กะทัดรัด ไม่ซับซ้อน
  ถูกทุกข้อ
10. การหาข้อมูลเรื่อง "วิชาที่นักเรียนชั้น ป.6 ชอบเรียนมากที่สุด " ควรใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล
  สังเกตเด็ก ป.6
  ภาษณ์เด็ก ป.6
  สังเกตเด็กในโรงเรียน
  สัมภาษณ์คุณครู
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com