ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศ
  ช่วยในการวางแผน
  ช่วยให้เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ
  ช่วยพัฒนาและควบคุมงาน
  ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ
2. ข้อใดหมายถึงสารสนเทศ
  ข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุด
  ข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
3. ข้อใดคือประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
  ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลรูปภาพ
  ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5
4. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง
  ตรงต่อความต้องการมากที่สุด
  เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมและบันทึกไว้
  เป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
  สามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรง
5. ข้อใดหมายถึงข้อมูลทุติยภูมิ
  ทะเบียนรถยนต์ที่จังหวัดอ่างทอง
  น้ำหนักของเพื่อนนักเรียนที่ไปสอบถามจากแต่ละคน
  คะเเนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์
  รายได้ของอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปสอบถามเอง
6. การหาข้อมูลเรื่อง "วิชาที่นักเรียนชั้น ป.6 ชอบเรียนมากที่สุด " ควรใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล
  สังเกตเด็ก ป.6
  ภาษณ์เด็ก ป.6
  สังเกตเด็กในโรงเรียน
  สัมภาษณ์คุณครู
7. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาตามหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ถูกต้อง A.แก้ปัญหา B.วางแผนแก้ปัญหา C.พิจารณาปัญหา D.ตรวจสอบและปรับปรุง
  B --> A --> C --> D
  A --> B --> C --> D
  C --> B --> A --> D
  D --> C --> A--> B
8. "ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ " ความหมายที่กล่าวถึง หมายถึงข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ข้อมูลปฐมภูมิ
  ข้อมูลทุติยภูมิ
9. ข้อใดคือข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิ
  มีความน่าเชื่อถือสูง
  ผ่านการประมวลผลแล้ว
  รูปแบบการนำเสนอสวยงาม
  ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้อย
10. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนข้อมูลในแนวตั้ง(Column) ของ EXCEL ถือเป็นจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล
  หน่วยข้อมูล(Data Item)
  เขตข้อมูล (Data Field)
  ระเบียนข้อมูล (Data record)
  แฟ้มข้อมูล (Data File)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com