ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ
  Data
  Peopleware
  Information
  Process
2. ข้อใดหมายถึงข้อมูลทุติยภูมิ
  ทะเบียนรถยนต์ที่จังหวัดอ่างทอง
  น้ำหนักของเพื่อนนักเรียนที่ไปสอบถามจากแต่ละคน
  คะเเนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์
  รายได้ของอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปสอบถามเอง
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านวงการบันเทิง
  ด้านธุรกิจพาณิชย์
  ด้านการสื่อสาร
4. ในการที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้นั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือ
  วางแผนแก้ปัญหา
  ดำเนินการแก้ปัญหา
  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
  แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ
5. ข้อใดเป็นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษา
  สร้าง E-book
  เรียนด้วยระบบทางไกลผ่านสัญญาณดาวเทียม
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใด เรียงลำดับได้ถูกต้อง
  Data -> Information -> Data Processing
  Information -> Data -> Data Processing
  Data Processing -> Information -> Data
  Data -> Data Processing -> Information
7. การจัดข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูล ข้อใดไม่ได้ถูกจัดในโครงสร้างข้อมูล
  หน่วยข้อมูล(Data Item)
  เขตข้อมูล (Data Field)
  ขยะข้อมูล(Data Garbage)
  แฟ้มข้อมูล (Data File)
8. ข้อใดคือข้อมูล
  น้ำหนักตัว
  คะแนนสะสม
  กราฟแสดงคะแนนสอบ
  แผนภูมิแสดงพัฒนาการของนักเรียน
9. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
  นิมไม่เปิดอ่าน e-mail ที่ส่งมาจากคนที่ไม่รู้จัก
  นิดบอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองให้คนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตทราบ
  หน่อยไม่อ่านข้อความที่กล่าวว่าร้ายผู้อื่นในอินเทอร์เน็ต
  น้อยไม่ไปพบกับคนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต
10. ข้อใดใช้รับข้อมูลในรูปแบบการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล
  ประสาทสัมผัสของร่างกาย
  ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
  ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ซอฟต์แวร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com