ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กมล ค้นหาความรู้เรื่องพระไตรปิฎกจากอินเทอร์เน็ต
  ทิพย์ เดินทางไปหมอชิตด้วยรถไฟฟ้ากับเพื่อน
  เกตุ ใช้บัตรเครดิตซื้อโทรทัศน์ให้น้องสาว
  ตู๋ ติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ำเพื่อเก็บไว้แอบดูเพื่อน
2. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
  นิมไม่เปิดอ่าน e-mail ที่ส่งมาจากคนที่ไม่รู้จัก
  นิดบอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองให้คนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตทราบ
  หน่อยไม่อ่านข้อความที่กล่าวว่าร้ายผู้อื่นในอินเทอร์เน็ต
  น้อยไม่ไปพบกับคนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต
3. "ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ " ความหมายที่กล่าวถึง หมายถึงข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ข้อมูลปฐมภูมิ
  ข้อมูลทุติยภูมิ
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลข้อมูล
  ทำให้ข้อมูลเป็นระบบ
  ทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากขึ้น
  ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ
  ทำให้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น
5. ข้อใดหมายถึงข้อมูล
  สิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้ได้
  สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
  ข้อเท็จจริงที่แสดงในหนังสือเรียน
  ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง
6. ข้อมูลในบัตรประชาชน จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  ข้อมูลตัวอักขระ และข้อมูลภาพ
  ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลตัวอักขระ
  ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลภาพ
  ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักขระ และข้อมูลภาพ
7. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าเล็กที่สุด
  หน่วยข้อมูล(Data Item)
  เขตข้อมูล (Data Field)
  ระเบียนข้อมูล (Data record)
  แฟ้มข้อมูล (Data File)
8. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด
  ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
  ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรโรงเรียน
  ใช้ในการควบคุมการผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก
  ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน
9. สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย
  สั้นได้ใจความ น่าเชื่อถือ และทันสมัย
  ครบถ้วน ทันสมัย และใช้เวลานำเสนอน้อย
  ถูกต้อง สั้นได้ใจความ และใช้เวลานำเสนอน้อย
10. ข้อใดหมายถึงข้อมูลทุติยภูมิ
  ทะเบียนรถยนต์ที่จังหวัดอ่างทอง
  น้ำหนักของเพื่อนนักเรียนที่ไปสอบถามจากแต่ละคน
  คะเเนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์
  รายได้ของอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปสอบถามเอง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com