ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิ
  มีความน่าเชื่อถือสูง
  ผ่านการประมวลผลแล้ว
  รูปแบบการนำเสนอสวยงาม
  ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้อย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาที่นิยมใช้ได้แก่ข้อใด
  ผังงาน(Flowchart)
  ทรีชาร์ต(TreeChart)
  ผังองค์กร(Organization)
  แผนที่ความคิด( Mine Mapping )
3. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าใหญ่ที่สุด
  หน่วยข้อมูล(Data Item)
  เขตข้อมูล (Data Field)
  ระเบียนข้อมูล (Data record)
  แฟ้มข้อมูล (Data File)
4. เงื่อนไขที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้แก่ข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ถ้อยคำในปัญหา
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือข้อมูล
  น้ำหนักตัว
  คะแนนสะสม
  กราฟแสดงคะแนนสอบ
  แผนภูมิแสดงพัฒนาการของนักเรียน
6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กมล ค้นหาความรู้เรื่องพระไตรปิฎกจากอินเทอร์เน็ต
  ทิพย์ เดินทางไปหมอชิตด้วยรถไฟฟ้ากับเพื่อน
  เกตุ ใช้บัตรเครดิตซื้อโทรทัศน์ให้น้องสาว
  ตู๋ ติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ำเพื่อเก็บไว้แอบดูเพื่อน
7. ในการที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้นั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือ
  วางแผนแก้ปัญหา
  ดำเนินการแก้ปัญหา
  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
  แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ
8. ข้อใดหมายถึงข้อมูลทุติยภูมิ
  ทะเบียนรถยนต์ที่จังหวัดอ่างทอง
  น้ำหนักของเพื่อนนักเรียนที่ไปสอบถามจากแต่ละคน
  คะเเนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์
  รายได้ของอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปสอบถามเอง
9. ข้อใด หมายถึง อินเทอร์เน็ต
  เครือข่ายการทำธุรกิจ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  วงโคจรของดาวเทียม
  เครือข่ายองค์กรอิสระต่างๆ
10. ข้อใด ไม่เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
  หนังสือวิธีใช้คอมพิวเตอร์
  โทรทัศน์
  คอมพิวเตอร์
  ดาวเทียม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com