ข้อสอบกลางภาค-กฤษณะ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 25. เรื่องหรือปัญหาที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ มาจากแหล่งใด
  ก. การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ
  ข. งานอดิเรกของผู้ทำโครงงาน
  ค. การเข้าชมงานนิทรรศการหรือการประกวดโครงงาน
  ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
2. 28. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน
  ก. ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน
  ข. แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
  ค. โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน
  ง. กลุ่มผู้ใช้งานผลงานจากโครงงาน
3. 26. การพัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาโครงงานในข้อใด
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ค. ขั้นการเขียนรายงาน
  ง. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
4. 29. การกำหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของโครงงาน ครอบคลุมข้อใด
  ก. จะทำอะไร
  ข. ทำไมต้องทำ
  ค. ทำกับใคร
  ง. ถูกทุกข้อ
5. 21. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงาน
  ก. ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
  ข. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  ค. มีเวลาเพียงพอ
  ง. มีงบประมาณเพียงพอ
6. 22. นารีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
  ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
7. 24. ชาลีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ฟัง อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
  ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ง. ขั้นการนำเสนอโครงงาน
8. 30. การเลือกหัวข้อทำโครงงานข้อใดถูกต้องที่สุด
  ก. ใช้หลักประชาธิปไตย
  ข. เลือกจากความรู้ความถนัดของหัวหน้าโครงงาน
  ค. สามารถหาครูที่ปรึกษาในด้านที่สนใจทำโครงงาน
  ง. ถูกทุกข้อ
9. 23. อัมราขอพบอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงานพัฒนา โปรแกรมสอนเรื่องระบบสุริยะ อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
  ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
10. 27. . จากทั้ง 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโครงงานได้ถูกต้องที่สุด
  ก. 1- 2-3-4-5-6
  ข. 2-1-3-5-4-6
  ค. 2-1-4-3-6-5
  ง. 1-2-4-5-3-6
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com