ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในการฉาบปูน เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ คือข้อใด

  "A, B, C, F"
  "A, B, D, E"
  "A, B, F, G"
  "A, B, C, G"
2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นในการรับสมัครงาน
  วัยวุฒิ
  คุณวุฒิ
  ภูมิลำเนา
  ประสบการณ์
3. ข้อใดเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ชุมชนมั่งคงและประชาชนมีความสุข

  ก – ง – ฉ
  ก – ข – จ
  ก – ช – ซ
  ข – ง – ช
4. ผู้ปฏิบัติงานบัดกรี ต้องทำความสะอาดชิ้นงานเพราะสาเหตุใด
  เพื่อให้การบัดกรีได้ง่ายขึ้น
  เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน
  เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย
  เพื่อความคงทน แข็งแรงของชิ้นงาน
5. กรรไกรตัดกิ่งมียางมะม่วงติดที่คมกรรไกร หนูแหวนจะต้องบำรุงรักษากรรไกรตัดกิ่งนั้น อย่างไรเพื่อให้ใช้ได้นานๆโดยสภาพยังดีเหมือนเดิม
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเช็ดยางออก ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ==> ชโลมส่วนที่เป็นเหล็กด้วยน้ำมันหล่อลื่น
  ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทุกส่วน ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ด ==> วางกรรไกรตัดกิ่งเพื่อผึ่งลมให้แห้ง
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันพืชเช็ดยางออก ==> ชโลมน้ำมันพืชทุกซอกทุกมุมของกรรไกรตัดกิ่ง
  ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ ==> เช็ดด้วยผ้าแห้ง ==> ทาน้ำมันบริเวณที่มีนอต
6. การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปนานๆ ย่อมเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการเสียหาย ที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ขาด การดูแลเอาใจใส่ แม้กระทั่งเกิดขึ้นเองตามสภาพการใช้งาน และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย และเป็น อันตรายต่อตังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือต่อทรัพย์สิน ดังนั้น การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้าที่ถูกต้องที่สุดคือ
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นต้องมีผู้ร่วมงานหรือผู้ช่วยอย่างน้อย 1 คน
  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆต้องไม่ยืนบนพื้นที่แฉะหรือพิงวัตถุที่เป็นโลหะ
  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆสามารถทำในขณะที่ต่อแหล่งจ่ายไฟอยู่หรือไม่ก็ได้
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ ( Image Processing )
  ระบบอ่านบาร์โค้ด
  ระบบอ่านค่าจาก RFID
  ระบบตรวจจับใบหน้าในกล้องดิจิตอล
  ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อการรักษาความปลอดภัย
8. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องระหว่างประเภทของบัตร และคุณสมบัติของบัตร

  "ก ==> C , ข ==> A"
  "ก ==>A , ข ==> B"
  "ก ==>B , ข ==> C"
  "ก ==>A , ข ==>B"
9. ภาษาโปรแกรมใดต่อไปนี้เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object – Oriented Programming Language )
  C#
  Logo
  C
  Basic
10. การเชื่อมโลหะแผ่นโดยใช้แก๊สให้ความร้อนที่นิยมใช้ในการเชื่อมโลหะเป็นแก๊สชนิดใดผสมกัน
  แก๊สออกซิเจน + แก๊สอะเซทิลีน
  แก๊สอะเซทิลีน + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด
  แก๊สออกซอเจน + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  แก๊สออกซิเจน + แก๊สไนโตรเจน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com