แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. นักเรียนสามารถอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไร
  สำรวจป่า
  ถางป่า
  ปลูกต้นไม้
  ช่วยเฝ้าป่า
2. ผู้คนจะอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณใด
  ที่ราบ
  หุบเขา
  ที่ราบสูง
  ทะเลทราย
3. ข้อใดไม่ใช่การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  การรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์
  การลดราคาขายต่ำกว่าต้นทุน
  การให้ความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม
  การร่วมมือกันปรับปรุงวิธีการผลิต
4. คนในภาคเหนือนิยมใส่เสื้อม่อฮ่อม ถือเป็น การปฏิบัติตามข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  วิถีประชา
  กฎหมาย
5. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไร
  ผลิตอย่างไร
  ผลิตทำไม
  ผลิตเพื่อใคร
6. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นในครอบครัว
  ความหรูหราฟุ่มเฟือย
  ความรักความอบอุ่น
  ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  ความสามัคคีกลมเกลียว
7. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่
  มีฐานะดีขึ้น
  สังคมสงบสุข
  เกิดความภาคภูมิใจ
  ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย
8. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น
  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
  ปัจจัยด้านอาหารการกิน
  ปัจจัยด้านความปลอดภัย
  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
9. กมลสร้างอาคารพาณิชย์ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อทำธุรกิจ กมลต้องเสียภาษีประเภทใด
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
10. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำหรับทำแผนที่และแผนผัง
  โซ่
  เข็มทิศ
  เครื่องมือวัดลม
  เทปวัดระยะทาง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com