แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  อํานาจอธิปไตยเป็นของข้าราชการ
  ห้ามการฟองร้องพระมหากษัตริย์
  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. ผู้คนจะอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณใด
  ที่ราบ
  หุบเขา
  ที่ราบสูง
  ทะเลทราย
3. ผู้นำเข้าบุหรี่ต้องเสียภาษีประเภทใด
  ภาษีเงินได้
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก
  สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษา
  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
  ปลูกฝังให้เด็กใช้ของที่มีราคาแพง
  เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น
5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นในครอบครัว
  ความหรูหราฟุ่มเฟือย
  ความรักความอบอุ่น
  ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  ความสามัคคีกลมเกลียว
6. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใดมีประโยชน์ต่อการเดินทางไปสู่จังหวัดต่างๆ
  เข็มทิศ
  ลูกโลก
  แผนที่
  กล้องส่องทางไกล
7. ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบริษัทห้างร้าน เรียกว่าอะไร
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีบำรุงท้องที่
8. การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  มีฐานะดี
  มีอาชีพมั่นคง
  มีความสมัครใจ
  อายุ 20 ปีขึ้นไป
9. ป่าไม้ช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
  ทำให้ฝนไม่ตกมาก
  ทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น
  ช่วยบังฝนไม่ให้ตกสู่พื้นดิน
  รากพืชช่วยดูดซับน้ำไว้ได้
10. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์แร่ที่ถูกต้องที่สุด
  เก็บเอาไว้โดยไม่ใช้
  ขุดมาใช้ให้น้อยที่สุด
  เมื่อใช้แล้วให้สร้างใหม่ทดแทน
  ใช้แร่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com