ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. อันตรายสาหัสหมายถึงข้อใด?
  ตาบอดหรือหูหนวก
  บาดเจ็บรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน
  ขาหักหรือแขนขาด
  ถูกทุกข้อ
2. ความผิดลหุโทษหมายถึงข้อใด?
  ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกตลอดชีวิต
  ประหารชีวิต
  จำคุก 50 ปี
3. นาย กนกขับรถด้วยความเร็วชนรถยนต์นายขมับได้รับความเสียหาย กรณีดังกล่าวนายขมับจะต้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งภายในกำหนดเวลาเท่าใด?
  1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงละเมิด และรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
  10 ปี นับแต่วันทำละเมิด
  ไม่มีกำหนดระยะเวลา
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
4. เจตนาตามกฎหมายอาญามี 2 ประเภท
  เจตนาจงใจ กับ เจตนาประมาท
  เจตนาโดยประสงค์ต่อผล และเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล
  เจตนาทางตรง และ เจตนาทางอ้อม
  ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
5. ผู้ใดประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษอย่างไร
  จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท
  จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท
6. การกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดในทางอาญา ได้แก่การกระทำเช่นไร
  กระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำ
  ไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายให้กระทำ
  กระทำในส่งที่กฎหมายให้กระทำ
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
7. นาย ก ชกนาย ข หนึ่งที่ ข ล้มลง บังเอิญศีรษะไปโดนแง่หินถึงแก่ความตาย การกระทำเช่นนี้นาย กจะต้งอรับผิดฐานใด
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยไม่เจตนา
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำร้ายร่างกาย
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยประมาท
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยไม่ประสงค์ต่อผล
8. กรณีตามข้อใดที่ผู้ขับรถต้องรับผิดทางอาญา?
  ขับรถประมาทชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ขับรถนายจ้างไปชนรถคันอื่นได้รับความเสียหายโดยเจตนา
  ขับรถด้วยความเร็วเฉี่ยวคนกำลังข้ามทางม้าลายล้มแขนหัก
  ถูกทุกข้อ
9. กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทไปชนบุคคลอื่นใดจนถึงแก่ความตาย นอกจากผู้ขับขี่จะต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนในทางแพ่งแล้ว ผู้ขับขี่จะต้องรับโทษทางอาญาในข้อใด?
  ประหารชีวิต
  จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  จำคุกตลอดชีวิต
  ริบทรัพย์สิน
10. ในกรณีขับรถโดยประมาทชนผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส ผู้ขับรถต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อใด?
  ค่าปลงศพ
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าขาดไร้อุปการะ
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com