แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำราชาศัพท์คำใดไม่เข้าพวก
  พระราชนัดดา
  พระอนุชา
  พระอัยกา
  พระกนิษฐา
2. คำราชาศัพท์แบ่งเป็นกี่หมวด
  5หมวด
  6หมวด
  7หมวด
  8หมวด
3. คำว่าทรงตามด้วยคำนามหมายถึงอะไร
  เทวดา
  นางฟ้า
  สุภาพชน
  กษัตริย์เทพเจ้า
4. คำใดที่ไม่ใช้คำว่า พระ นำหน้าคำนามทั่วไป
  โรค
  เก้าอี้
  ตำหนัก
  เสื้อผ้า
5. ใช้คำว่า พระบรม หรือ พระบรมราช กับบุคคลระดับใด
  พระภิกษุสงฆ์
  ข้าราชการ
  พระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์
  สุภาพชน
6. คำราชาศัพท์ใช้กับบุคคลยกเว้นข้อใด
  พระบรมวงศานุวงศ์
  นักเรียน
  พระภิกษุสงฆ์
  ข้าราชการ
7. ภาษาที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ยกเว้นข้อใด
  ภาษาเขมร
  ภาษาสันสกฤต
  ภาษาบาลี
  ภาษาชวา
8. การเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ต้องเรียนรู้เรื่องอะไร
  เรียนรู้คำ
  เรียนรู้วิธี
  เรียนรู้ความหมาย
  ข้อ ก และ ข ถูก
9. ข้อใดไม่ใช่หมวดในคำราชาศัพท์
  หมวดเครือญาติ
  หมวดเครื่องใช้
  หมวดสัตว์
  หมวดร่างกาย
10. คำราชาศัพท์หมายถึงอะไร
  คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคลต่างๆ
  คำที่ใช้เรียกพระภิกษุสงฆ์
  คำที่ใช้เรียกขุนนางหรือข้าราชการเท่านั้น
  ข้อ ข และข้อ ค ถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com