สอบเก็บคะแนน วัดผลความรู้

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กระแสพระราชดำรัสของในหลวง เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
  แก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน
  แก้ไขปัญหาทางสังคมในชุมชน
  แก้ไขปัญหาทางการเมืองชุมชน
  แก้ไขปัญหาด้านชลประทานของชุมชน
2. ปัญหาสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคือข้อใด
  การขาดแคลนทรัพยากรเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์
  การขาดเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  การขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบ
  การขาดแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3. ในวงจรเศรษฐกิจ ฝ่ายผลิตให้อะไรแก่ฝ่ายครัวเรือน
  สินค้า-บริการ-รายได้
  สินค้า-บริการ-รายจ่าย
  ที่ดิน ทุนแรงงาน ผู้ประกอบการ
  รายได้ สินค้าใช้จ่าย
4. จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาระดับใด
  ระดับบุคคล
  ระดับชุมชน
  ระดับสังคม
  ระดับภูมิภาค
5. ปัญหาสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคือข้อใด
  การขาดแคลนทรัพยากรเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์
  การขาดเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  การขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบ
  การขาดแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
6. ระบบเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร
  แสดงให้เห็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  เป็นการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
  กำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการของสังคม
7. หน้าที่ของรัฐบาลไทยที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมีหลายประการข้อใดไม่ใช่
  ดำเนินกิจการด้านตุลาการ
  ควบคุมปริมาณการผลิตสินค้าเอกชน
  เข้าดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง
  วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
8. การศึกษาระบบเศรษฐกิจหมายถึงการศึกษาเรื่องอะไร
  ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายครัวเรือน
  ศึกษานโยบายของรัฐในการดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศ
  ศึกษาการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าเป็นหน้าที่ของเอกชนหรือรัฐบาล
  ศึกษาการดำเนินธุรกิจ และการปกครองของรัฐบาลว่าสอดคล้องกันหรือแตกต่างกัน
9. การดำเนินงานตามหลัก "สหกรณ์" ตรงกับข้อใด
  ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการการแบ่งงานกันทำ
  ทุนการดำเนินการ ได้มาจากการกู้ยืมเป็นทุนดำเนินการ
  การรวมตัวของสมาชิก ด้วยความสมัครใจ
  ผลผลิตที่วางขายในท้องตลาดไม่ต่างจากสินค้าที่มีวางขายทั่วๆไป
10. ที่กล่าวว่า ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเพราะมีลักษณะตามข้อใด
  มีกิจการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  มีการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร
  มีการจัดตั้งสหกรณ์และสวัสดิการ
  มีรายได้ไม่เท่าเทียมกันและมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com