ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2553

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ลุงปัญญามีอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปี ปีนี้อายุของลุงปัญญาหารด้วย 6 ลงตัว แต่ปีหน้าจะหารด้วย 7 ลงตัวอีกกี่ปีลุงปัญญาจะมีอายุครบ 60 ปีพอดี
  9ปี
  10 ปี
  11ปี
  12
2. น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน 6 คน เท่ากับ 45 กิโลกรัม โดยแต่ละคนมีน้ำหนักดังนี้ 40, 41, 45, 49, 50, A กิโลกรัม ถามว่าฐานนิยม มัธยฐานและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของนักเรียน 6 คนนี้เป็นอย่างไร
  ฐานนิยมน้อยกว่ามัธยฐาน
  ฐานนิยมน้อยกว่ามัธยฐาน
  มัธยฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
  มัธยฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
3.

  1
  2
  3
  4
4.

  42
  39
  36
  34
5. วงกลมรัศมียาว 7 หน่วย แนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 14 หน่วย จงหาอัตราส่วนพื้นที่บริเวณที่แรเงาต่อพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  3: 5
  3 : 7
  3 : 10
  3 : 14
6. จากการสำรวจการออมเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 150 คน ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

7. สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 หน่วย และ 6 หน่วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากมีค่าตรงกับข้อใด
8. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันศุกร์ถามว่าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมาเป็นวันอะไร
  วันจันทร์
  วันอังคาร
  วันพุธ
  วันพฤหัสบดี
9. รูปหกเหลี่ยมข้างล่างมีขนาดของมุมภายในทั้งหมดรวมกันเท่ากับกี่เท่าของผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม

  2 เท่า
  3เท่า
  4เท่า
  5เท่า
10. จากรูปข้างบน สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 36 ตารางหน่วย ลาก AF และ AE แบ่งมุม DAB ออกเป็น 3 มุมขนาดเท่ากันแล้ว BE จะยาวกี่หน่วย

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com