ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในการปอกสายไฟฟ้าด้วยมีด วิธีการในข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องที่สุด
  กดใบมีดลงไปตรงๆ จนถึงทองแดง
  เลือกใช้มีดที่มีใบมีดคม 2 ด้าน
  กดใบมีดและตะแคงทำมุม 45 องศา
  เลือกใช้มีดที่สะอาดไม่เป็นสนิม
2. สาเหตุใดหลอดไฟฟ้าจึงติด ๆ ดับ ๆ
  บัลลาสต์เสีย
  แรงดันไฟฟ้าตก
  สตาร์ตเตอร์เสื่อม
  ใช้บัลลาสต์ไม่ถูกขนาด
3. การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและรสชาติที่ดี ควรเก็บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด
  ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ
  เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
  เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
  เก็บตอนเย็นลดการหายใจของพืช
4. จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดเรียงลำดับการซ่อมก๊อกน้ำรั่ว ในกรณีเปิด – ปิดน้ำ หรือบ่าลิ้นชำรุดได้ถูกต้อง

  7 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 3
  7 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4 – 3
  3 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4 – 7
  3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 4
5. ซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS เหมาะกับการนำประยุกต์ใช้งานด้านใด
  จัดการพิมพ์เอกสารในปริมาณมาก ๆ
  จัดเก็บทะเบียนประวัติสินค้า
  สร้างและตกแต่งรูปภาพของพนักงานในบริษัท
  สร้างโปรแกรมติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. การเย็บด้วยมือแบบใดมีลักษณะของฝีเข็มเหมือนตะเข็บที่เย็บด้วยจักร
  การเนา
  การด้นตะลุย
  การด้นถอยหลัง
  การสอยพันริม
7. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิสัยที่ดีในการทำงานช่าง ข้อใดที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญที่สุด
  รู้จักรักษาความสะอาด
  รู้จักระมัดระวังเครื่องแต่งกาย
  มีวินัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนการผลิตชิ้นงานงานประดิษฐ์
  ขั้นเตรียมการ ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นสรุปและประเมินผล
  ชั้นกำหนดรูปแบบ ขั้นกำหนดวัสดุ ขั้นกำหนดเครื่องมือ
  ขั้นวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติ ชั้นบรรจุภัณฑ์
  ขั้นวางแผน ขั้นกำหนดรูปแบบ ขั้นสรุปและประเมินผล
9. คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ ยกเว้น ข้อใด
  กล้าเสี่ยง
  มีความอดทน
  ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
  มีความสามารถในการบริหาร
10. จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดสัมพันธ์กัน

  (1 – 4 - 7), (2 – 6 - 8), (3 – 5 - 9)
  (1 –5- 8), (2 – 6 - 9), (3 – 4 - 7)
  (1 –6 - 7), (2 – 4 - 9), (3 – 5 - 8)
  (1 –5- 9), (2 – 4 - 7), (3 – 6 - 8)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com