Future Continuous Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. At midnight tonight, we will _______through the forest.
  to drive
  drove
  be driven
  be driving
2. While you _______ a newspaper, I will be preparing our breakfast.
  have read
  were reading
  read
  are reading
3. I am sure she will be standing on the platform when train ________into the station.
  pulled
  pulls
  will be pulling
  is pulling
4. A : What are you going to be doing next year at this time? B : I think___________ in a company in Taiwan.
  I will be working
  I am going working
  was working
  I am working
5. When you finish the homework, she __________ for you at the party.
  go to wait
  was going to be waiting
  going to be waiting
  is going to be waiting
6. I will be studying at the library today, when she____ back.
  came
  is coming
  will come
  comes
7. I expect when I get home from my business trip this weekend, the dishes ________ in the cabinets neatly.
  will be sitting
  have sit
  will be sit
  sitting
8. A : Look at all those dishes piled high in the sink. Who ___________all those dishes? B : I will do it tomorrow.
  going to be washed
  is going to be washing
  is washed
  is washing
9. By the time she knows the truth, she will______ you.
  be loving
  be loving
  loves
  be loved
10. hile you are reading a newspaper, I ______breakfast.
  will be made
  will be mak
  will be making
  was making
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com