แนวข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Look at the picture.Which statement is correct?

  The books are under the desk.
  The desk is empty.
  The woman is in front of the desk.
  The pencil is between the apple and the paper.
2. What does your father do?
  He is an engineer.
  He is watering the flowers.
  He has done all the work.
  He helps me do my homework.
3. "Read the following passage and answer the question.Ben gets up very early, takes a bath and has breakfast with his parents and his sister, Betty. After breakfast he takes bus number 12 to the zoo. It is too crowded, so he goes to the market instead and buys some books, art paper and crayons. What does Ben do? "
  Goes shopping.
  Draws a picture.
  Takes care of the animals.
  Makes breakfast.
4. Tina is thinking of buying a new refrigerator. The fridge she has is small.
  a white big fridge
  a big white fridge
  a white small fridge
  a small white fridge
5. Which statement is corner?

  She is eating dinner
  She is doing the washing up.
  She is cooking.
  She is cleaning the kitchen.
6. Oranges _______healthy. They are rich in vitamin C.
  is
  are
  be
  have
7. Laura goes to work although she _____ill.
  is
  was
  is being
  has been
8. Where would you expect to see this sign?

  On the train
  In the club
  In the park
  In the zoo
9. The post office usually _____at 5.30 pm.
  close
  closes
  closing
  closed
10. Betty: We don’t have lunch.
Paul: I know. Let’s find a restaurant.
Betty and Paul feel ____________.
  sad
  cool
  bored
  hungry
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com