วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ชั้นล่างสุดของการติดต่อสื่อสารคือข้อใด
  Physical
  Presentation
  Datalink
  Application
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ข้อใด
  www.mthai.com
  www.kapook.com
  www.facebook.com
  www.yahoo.com
3. หัวเชื่อมต่อที่ใช้งานบนเครือข่ายแลนสำหรับสายยูทีพีคือชนิดใด
  IEEE 802
  RJ-11
  RJ-45
  RG-58
4. OSI Model ส่วนผู้ใช้คือข้อใด
  Network,Application
  Transport,Session
  Presentation,Application
  Physical,Datalink
5. การสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไร
  การติดต่อกันระหว่างผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูล
  การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สื่อระหว่างผู้รับและผู้ส่ง
  การถ่ายทอดข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง
  การแลกเปลี่ยนโอนย้ายข้อมูลระหว่างสถานที่ 2 แห่ง
6. OSI คืออะไร
  อุปกรณ์สำคัญในเครือข่ายที่ใช้โอนย้ายข้อมูล
  มาตรฐานที่ใช้ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
  มาตรฐานที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนตเรียกว่าอะไร
  Sound Card
  Access point
  Modem
  Network Card
8. ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลก คือข้อใด
  LAN
  MAN
  AND
  WAN
9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
  ช่องทางการรับ
  ช่องทางการส่ง
  ตัวส่ง
  ตัวรับ
10. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E-mail
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com