แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ  หรือซอฟต์แวร์
  เครื่องฉายสไลด์
  เครื่องวีดีโอ
  เทปเสียง
  ไม่มีข้อถูก
2. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
  มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
  มีการนำหลักสูตรไปใช้
  มีการใช้สื่อประกอบการสอน
3. การออกกฎกระทรวง  เพื่อแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานดเนินการภายในกี่ปี
  1  ปี
  2  ปี
  3  ปี
  5  ปี
4. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
  ประสิทธิภาพ
  ประสิทธิผล
  ประหยัด
  คุ้มค่า
5. "บุคคากรซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา" เรียกว่า
  ครู
  อาจารย์
  ศึกษานิเทศก์
  คณาจารย์
6. ข้อใดไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ช่วงชั้น
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ช่วงเวลาเรียน
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในโครงสร้างการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ปฐมวัย
  ขั้นพื้นฐาน
  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  ระดับปริญญา
8. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรปฐมวัย
  หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  เนื้อหาสาระ
  แนวทางการจัดประสบการณ์
9. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
  การสำรวจเด็กรายบุคคล
  การเรียนรู้บูรณาการ
  โครงสร้าง
  แฟ้มสะสมผลงาน
10. "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
  หลักการ
  ความมุ่งหมาย
  แนวการจัดการศึกษา
  การจัดการศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com