แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การออกกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ ประกอบ พ.ร.บ. ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่ปี
  3  ปี
  4  ปี
  5  ปี
  6  ปี
2. การผลิตกำลังคนในการเพิ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า  10  สาขา  ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ชิ้นส่วนรถยนต์
  ส่งเสริมสุขภาพ
  สิ่งทอ
  อัญมณี
3. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  หลักสูตร
  แผนการสอน
  จุดประสงค์
  เทคนิคการสอน
4. ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการน้อยที่สุด
  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา
  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  พัฒนาประเทศให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์
5. การออกกฎกระทรวง  เพื่อแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานดเนินการภายในกี่ปี
  1  ปี
  2  ปี
  3  ปี
  5  ปี
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
  การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง
  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน  ทุกที่  ทุกเวลา
  การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดเป็นยุทธศาสตร์
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
  จัดการศึกษาพื่อเด็กชนบทห่างไกล
  พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  ร่วมมือ  สมศ. ประกันคุณภาพ
8. ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดคือข้อใด
  มัธยฐาน
  ฐานนิยม
  พิสัย
  อันตรภาคชั้น
9. "การจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี"  ต้องดำเนินการภายในปีใด"
  2544
  2545
  2546
  2547
10. การจะดำเนินการนิเทศการศึกษาให้ได้ผลเลิศต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นที่สุด
  บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ
  กลุ่มบุคคลและงานที่จะนิเทศ
  จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
  เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com