แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
  วัดความสามารถในการใช้ภาษา
  วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
  มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
  ถูกทุกข้อ
2. "มีเอกภาพด้านนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
  หลักการจัดการศึกษา
   ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
  กระบวนการจัดการศึกษา
3. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ  หรือซอฟต์แวร์
  เครื่องฉายสไลด์
  เครื่องวีดีโอ
  เทปเสียง
  ไม่มีข้อถูก
4. โครงการ  1  โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์  สอดคล้องข้อใด
  พัฒนาจัดการเรียนรู้
  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ปรับปรุงหลักสูตร
  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. การศึกษาระดับใดมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับ ม.ต้น
  ระดับ ม.ปลาย
  ระดับอุดมศึกษา
6. "โครงการ  9+1, 12+1  เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องข้อใด"
  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
  สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
7. "การจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี"  ต้องดำเนินการภายในปีใด"
  2544
  2545
  2546
  2547
8. ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและเพิกถอนใบอนญาตประกอบวิชาชีพคือ
  นายกรัฐมนตรี
  องค์กรวิชาชีพ
  องค์กรบริหารงานบุคคล
  องค์กรมหาชน
9. ตามนโยบายประกันคุณภาพนักเรียน  นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถและความถนัดตามศักยภาพโดยเฉพาะเด็กกลุ่มใด
  เด็กกลุ่มปัญญาเลิศ
  เด็กพิการ
  เด็กด้อยโอกาส
  ถูกทั้งข้อ ก  ข  ค
10. ข้อใดเป็น  GOALS  ของยุทธศาสตร์
  ประชาชนเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ประชาชนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
  ประชาชนมีส่วนร่วมทุกเรื่อง
  ประชาชนชอบการแข่งขันและพัฒนา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com