แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา"  ทั่วประเทศมีทั้งหมดกี่เขต
  324
  325
  175
  275
2. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์
  พัฒนาการจัดการเรียนรู้
  พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
  เพิ่มมาตรฐานการศึกษา
  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสถานศึกษา
3. ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดคือข้อใด
  มัธยฐาน
  ฐานนิยม
  พิสัย
  อันตรภาคชั้น
4. ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและเพิกถอนใบอนญาตประกอบวิชาชีพคือ
  นายกรัฐมนตรี
  องค์กรวิชาชีพ
  องค์กรบริหารงานบุคคล
  องค์กรมหาชน
5. ข้อใดเป็นยุทธศาสตร์
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
  จัดการศึกษาพื่อเด็กชนบทห่างไกล
  พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  ร่วมมือ  สมศ. ประกันคุณภาพ
6. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในโครงสร้างการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ปฐมวัย
  ขั้นพื้นฐาน
  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  ระดับปริญญา
7. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  ประชาชนมีคุณธรรม
  ประชาชนสามารถดำรงอยู่ในเวทีโลกได้
  ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
8. "องค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
  องค์การมหาชน
  องค์กรหลัก
  องค์กรวิชาชีพ
  องค์กรอิสระ
9. Local  seruice  เกี่ยวข้องกับข้อใด
  สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นรับนักศึกษาตรง
  ปรับปรุงระบบคัดเลือกนักศึกษาท้องถิ่น
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพัฒนาส่วนภูมิภาค
  พัฒนาสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น
10. ข้อใดเป็น  GOALS  ของยุทธศาสตร์
  ประชาชนเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ประชาชนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
  ประชาชนมีส่วนร่วมทุกเรื่อง
  ประชาชนชอบการแข่งขันและพัฒนา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com