แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ภาษาอังกฤษเริ่มกำหนดให้เรียนในระดับชั้นใดเป็นต้นไป
  ป.  1-2
  ป.  3-4
  ป.  5-6
  ทุกชั้นต้องเรียน
2. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รบ. 2 ต.
  รบ. 3 ต.
  รบ. 4 ต
  ปพ. 9
3. "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
  หลักการ
  ความมุ่งหมาย
  แนวการจัดการศึกษา
  การจัดการศึกษา
4. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  หลักสูตร
  แผนการสอน
  จุดประสงค์
  เทคนิคการสอน
5. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
  มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
  มีการนำหลักสูตรไปใช้
  มีการใช้สื่อประกอบการสอน
6. "องค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
  องค์การมหาชน
  องค์กรหลัก
  องค์กรวิชาชีพ
  องค์กรอิสระ
7. การออกกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ ประกอบ พ.ร.บ. ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่ปี
  3  ปี
  4  ปี
  5  ปี
  6  ปี
8. "มีเอกภาพด้านนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
  หลักการจัดการศึกษา
   ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
  กระบวนการจัดการศึกษา
9. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี  ตามมาตราใด
  16
  17
  18
  19
10. ข้อใดที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบับนี้แต่ไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  ระบบการศึกษา
  แนวทางการจัดการศึกษา
  หลักการและความมุ่งหมาย
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com