แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Nicky ______ _______ his teeth before go to bed.
  doesn’t brush
  don’t like
  don’t brushing
  doesn’t brushes
2. We……..To her about her daughters ever al times.
  have spoken
  spoke
  speak
  have been spoken
3. columbus…………..American in.
  discover
  discovered
  was discovering
  had discovered
4. My team ………….football yesterday because it rained a lot.
  doesn’t play
  don’t play
  won’t play
  didn’t play
5. That women with red dress…………….To see you since eight o'clock this morning. Can you see it now.?
  has been waiting
  is waiting
  had been waiting
  waits
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'clock this morning. Can you see it now.?', ' has been waiting',' is waiting ',' ' at line 1