แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "Help ,Help ! She…………………….."
  drowned
  was drowning
  is drowning
  has drowned
2. He………….French when his father went out.
  will syudy
  was studying
  studies
  has studies
3. My mother ……a new house last month.
  buy
  buys
  bought
  is buying
4. Santi …………his motorcycle every day.
  wash
  washes
  washed
  will wash
5. Sombat……………….His grandmother in ChaingMai next month.
  will visit
  has visited
  visited
  visits
6. That women with red dress…………….To see you since eight o'clock this morning. Can you see it now.?
  has been waiting
  is waiting
  had been waiting
  waits
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'clock this morning. Can you see it now.?', ' has been waiting',' is waiting ',' ' at line 1