แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Miss Beggi ……………..to me every weekend.
  write
  writes
  wrote
  will write
2. TaTa doesn’t love bird, but she_________ dog.
  love
  loving
  to love
  loves
3. Bangkok ………….in Thailand.
  is
  am
  are
  was
4. the wind………………..Strongly in this season.
  is blowing
  blew
  blows
  has blown
5. The care less servant………………..Glasses.
  has always broken
  always breaks
  is always breaking
  always broke
6. That women with red dress…………….To see you since eight o'clock this morning. Can you see it now.?
  has been waiting
  is waiting
  had been waiting
  waits
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'clock this morning. Can you see it now.?', ' has been waiting',' is waiting ',' ' at line 1