ชุดข้อสอบ Present Simple Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ______they been playing?
  Has
  Have
  Has been
  Have been
2. ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน หากมี การฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิดหรือชั่ว นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี เป็นความหมายของคำว่า
  วัฒนธรรม
  ขนบประเพณี
  จารีตประเพณี
  ธรรมเนียมประเพณี
3. A : Is he driving a car at this time ? B : _________________________
  No, he is driving a car at this time.
  No, he is not driving a car at this time
  Yes, he is fixing a car at this time.
  Yes, he is
4. You……….drinking orange at this time
  be
  is
  am
  are
5. A : __________________ B : Yes, she is feeding the dog now.
  Are you feeling the dog now ?
  Is it feeling the dog now ?
  Is he feeling the dog now ?
  Is she feeling the dog now ?
6. A : Is he brushing his teeth right now ? B : ______________________
  Yes, he is brushing his teeth right now.
  Yes, he is taking a bath right now.
  No, he is not brushing his teeth right now.
  No, he is not
7. A : Are you watching TV now ? B :_____________________
  No, we are not
  No, we are not watching TV now.
  Yes, we are reading books now.
  Yes, we are watching TV now.
8. ______Radha been sleeping?
  Has
  Have
  Is
  Does
9. Prerna ______winning this championship for last 2 years.
  has
  has been
  have
  have been
10. A : ______________ B : Yes, they are painting the wall right now.
  Are they painting the wall right now ?
  Are you painting the wall right now ?
  Is she painting the wall right now ?
  Is he painting the wall right now ?
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com