ชุดข้อสอบ Present Simple Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. A : Is he driving a car at this time ? B : _________________________
  No, he is driving a car at this time.
  No, he is not driving a car at this time
  Yes, he is fixing a car at this time.
  Yes, he is
2. A : __________________ B : Yes, she is feeding the dog now.
  Are you feeling the dog now ?
  Is it feeling the dog now ?
  Is he feeling the dog now ?
  Is she feeling the dog now ?
3. You have not been _______enough food.
  eat
  ate
  eating
  eaten
4. It has been ________
  snow
  snows
  snowed
  snowing
5. You……….drinking orange at this time
  be
  is
  am
  are
6. Adam and Mary ……….(rum) in the garden now.
  is running
  runs
  are running
  run
7. I _____been cooking since 1 p.m..
  has
  have
  having
  hasing
8. A : Are you watching TV now ? B :_____________________
  No, we are not
  No, we are not watching TV now.
  Yes, we are reading books now.
  Yes, we are watching TV now.
9. ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่นิยมเล่นกันในจังหวัดใด
  ตาก
  เชียงใหม่
  เชียงราย
  แม่ฮ่องสอน
10. He……….driver a car now.
  be
  is
  am
  are
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com