ชุดข้อสอบ Present Simple Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. A :______________ B : He is playing the piano at the moment.
  What is she doing at the moment
  What is he doing at the moment
  What are they doing at the moment
  What are you doing at the moment ?
2. A : Are they running now ? B : _______________
  Yes, they are.
  Yes, they are running now.
  No, they are not running now.
  No, they are running now.
3. You have not been _______enough food.
  eat
  ate
  eating
  eaten
4. I _____been cooking since 1 p.m..
  has
  have
  having
  hasing
5. She……….reading a book now.
  be
  is
  am
  are
6. He……….driver a car now.
  be
  is
  am
  are
7. A : Are you watching TV now ? B :_____________________
  No, we are not
  No, we are not watching TV now.
  Yes, we are reading books now.
  Yes, we are watching TV now.
8. Shilpa has been _______for two hours.
  study
  studies
  studied
  studying
9. A : __________________________ B : They are watching a flower now.
  What is he doing now ?
  What are you doing now ?
  What are they doing now ?
  What am I doing now ?
10. Kate……….(eat) some fish at this moment
  is eating
  are eating
  eats
  eat
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com