แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Do you know what the sign says?

  A visitor can’t park here.
  A visitor can’t park this area.
  A visitor can turn right and park there.
  A visitor can stop and turn left.
2. For Sale
  You can buy this.
  You can sell this.
  It is free.
  It is cheap now.
3. Which sentence is wrong?

  B is bigger than C.
  C is the smallest tree.
  A is the biggest tree.
  B are bigger than A.
4. What work does he do?

  He is a farmer.
  He is a seller.
  He is a worker.
  He is a postman.
5. What is Tom doing now?

  Tom is working in his office.
  Tom is sitting on his sofa.
  Tom is reading a book.
  Tom is watching television.
6. A: Do you like cakes? B: No, I love ____________

  spaghetti
  soda pop
  noodles
  Pizza
7. This picture means “______________”

  Bob is doing his homework.
  Bob is sitting.
  Bob is sleeping in bed.
  Bob is cooking.
8. You are in Thailand. How do you go to New York?
9. Tom is 100 cms tall. Fa is 120 cms tall. Nook is 125 cms tall. Which sentence is correct?
  Tom is taller than Fa.
  Fa is the tallest.
  Nook is as tall as Tom.
  Tom is the shortest.
10. Today is windy.

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com