แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Where is the apple?

  It is near the book.
  It is on the book.
  It is under the apple.
  It is beside the book.
2. The above sign means “_______________”

  You can’t park your bicycle here.
  You should walk with your bicycle here.
  You can park your bicycle here.
  You can’t ride your bicycle here.
3. What is Tom doing now?

  Tom is working in his office.
  Tom is sitting on his sofa.
  Tom is reading a book.
  Tom is watching television.
4. Staff Only.
  Don’t use this door.
  Go out this way.
  This door is for the people who work here.
  None can use this door.
5. A: Do you like cakes? B: No, I love ____________

  spaghetti
  soda pop
  noodles
  Pizza
6. For Sale
  You can buy this.
  You can sell this.
  It is free.
  It is cheap now.
7. They finish their class in the evening.

  Hello.
  Goodbye.
  Good morning.
  Good afternoon.
8. This sign means “._____________”

  You can drink the thing inside.
  The thing inside is dangerous.
  You can cook the thing inside.
  You can’t drink it. It will kill you.
9. This sign means “______________”

  Children must cross the road here.
  Be careful. Children cross the road here.
  Children must walk along the path.
  Children must not cross here.
10. .……………............ always drinks milk.

  Lisa
  Jack
  Anne
  Tom
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com