แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Where is the apple?

  It is near the book.
  It is on the book.
  It is under the apple.
  It is beside the book.
2. Where is he?

  At supermarket
  At hospital
  At bank
  At airport
3. Anne……………..…… drinks milk.

  always
  usually
  never
  Sometimes
4. How does he feel?

  happy
  sad
  great
  Wonderful
5. What work does he do?

  He is a farmer.
  He is a seller.
  He is a worker.
  He is a postman.
6. The postman puts letters into the ____________ in front of your house.

  box
  phone booth
  mailbox
  postbag
7. Mind your head
  We must not wear hats
  We must not cut our hair
  We must be diligent
  We must be careful
8. ข้อใดเรียงลำดับและบรรยายภาพได้ถูกต้อง

  Susan gets up, goes to school by bus, arrives at school, and studies English.
  Susan gets up, arrives at school, goes to school, and studies English.
  Susan gets up, goes to school by bus, and studies English.
  Susan gets up, arrives at school, and studies English.
9. Tom is 100 cms tall. Fa is 120 cms tall. Nook is 125 cms tall. Which sentence is correct?
  Tom is taller than Fa.
  Fa is the tallest.
  Nook is as tall as Tom.
  Tom is the shortest.
10. This sign means “______________”

  Children must cross the road here.
  Be careful. Children cross the road here.
  Children must walk along the path.
  Children must not cross here.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com