แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตฟรี TOT จะต้องต่อโทรศัพท์หมายเลขใด
  1221
  1222
  1223
  1224
2. หน่วยที่ใช้ในการคำนวณและตรรกะ คือหน่วยใด
  Control Unit
  ALU
  PANDA
  Output Unit
3. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพให้เป็น 75 Hz เพื่ออะไร
  เพื่อให้ความคมชัด
  เพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้น
  แก้ภาพมีสีเพี้ยน
  เพื่อไม่ให้ภาพสั้นหรือกระพริบ
4. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
  DSS
  EIS
  ES
  MIS
5. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
  เลขฐานสิบ
  เลขฐานสอง
  เลขฐานแปด
  เลขฐานสิบหก
6. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
  A
  0
  F
  16
7. การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาที่ต้องการ ใช้มีอะไรบ้าง
  การจัดทำสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
  การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต
  สามารถนำสารสนเทศไปใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
  Numeric Database
  Office Automation
  Corporate Database
  Text Database
9. การติดต่อสื่อสารข้อใด ที่ไม่นิยมทำได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ภาพนิ่ง
  ข้อความ
  เสียง
  ภาษามือ
10. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
  POS
  ACC
  JSP
  ISP
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com