แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการเตรียมความพร้อมก่อนใช้สื่อสำหรับครูผู้สอนปฐมวัย
  ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็ก
  ศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ
  สร้างระเบียบวินัยให้กับเด็ก
2. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้
  กำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์
3. พัฒนาการของเด็กมีผลมาจากอะไร
  วุฒิภาวะ
  การเรียนรู้
  ประสบการณ์ที่เด็กได้รับทั้งทางตรงและทาง อ้อม
  วุฒิภาวะ และการเรียนรู้
4. การเลือกใช้เกมประกอบการสอน ควรคำนึงถึง ข้อใด
  สถานที่
  วัยของผู้เล่น
  วิธีสอน
  ผู้สอน
5. ผู้ที่คิดริเริ่มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กคือใคร
  อิริคสัน
  ซิกมัน ฟรอยด์
  มอนเตสเชอรี่
  เพียเจท์
6. พัฒนาการทางร่างกายของเด็ก จะเคลื่อนไหวสิ่งใดก่อน
  คลาน
  คืบ
  ยืน
  เดิน
7. สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก 3 – 5 ปี ประกอบด้วยกี่ส่วนอะไร บ้าง
  2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ ควรเรียนรู้
  2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญและ พัฒนาการของเด็กทุกด้าน
  ส่วนเดียว คือ ประสบการณ์สำคัญ
  ส่วนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู้
8. หม้อ เตา เครื่องครัว ควรนำมาจัดอยู่ในข้อใดต่อไปนี้
  มุมหนังสือ
  มุมพยาบาล
  มุมบทบาทสมมติ
  มุมวิทยาศาสตร์
9. การแสดงออกทางศิลปะของเด็กวัย 2 – 3 ปี มี ลักษณะดังนี้
  ใช้สีอย่างเด่นชัด
  ขีดเขียนซ้ำๆ กัน
  แสดงรูปทรงง่ายๆ
  นิยมรูปทรงเรขาคณิต
10. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัยเพื่ออะไร
  เพื่อให้เด็กเรียนเก่ง
  เพื่อจับผิดครู
  เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
  เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com