แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การใช้เพลงประกอบการสอน ช่วยฝึกทักษะด้าน ใดมากที่สุด
  ภาษา
  ความคิด
  การกระทำ
  ถูกทุกข้อ
2. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นตามความสนใจของตนเอง
  กิจกรรมสร้างสรรค์
  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  กิจกรรมเกมการศึกษา
  กิจกรรมเสรี
3. ข้อใดเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  น้องไก่เล่นมอญซ่อนผ้ากับเพื่อน
  น้องไก่นั่งดูหนังสือนิทาน
  น้องไก่แบ่งของเล่นให้กับเพื่อนๆ
  น้องไก่ปั้นดินน้ำมัน
4. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนแผน การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  "จุดประสงค์, สาระการเรียนรู้"
  "กิจกรรม, สื่อ"
  การประเมินผล
  ถูกทุกข้อ
5. แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกของนัก จิตวิทยา ชื่อ ซิกมันด์ ฟรอย์ ได้เน้นความพึงพอ ใจของเด็กต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกาย
  รูปร่าง
  ปาก
  ตา
  ใบหน้า
6. วิธีการใดที่ช่วยปลูกฝังเด็กให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม
  การเล่านิทาน
  การสนทนา
  การสาธิต
  การศึกษานอกสถานที่
7. ข้อใดคือประสบการณ์ที่สำคัญในการส่งเสริม พัฒนาการด้านสติปัญญา
  "การคิด, การใช้ภาษา"
  "ดนตรี, การเล่น"
  "การรักษาสุขภาพ, การรักษาความปลอดภัย"
  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่
8. หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม และเป็นหน่วยที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้เด็กเกิดพฤิตกรรมที่เป็นปัญหาในเบื้องต้นคือ
  โรงเรียน
  ครอบครัว
  สังคมโดยทั่วไปรอบตัวเด็ก
  รัฐบาล
9. กิจกรรมประจำวันที่ควรจัดสำหรับเด็กปฐมวัยมีกี่กิจกรรม
  5 กิจกรรม
  6 กิจกรรม
  4 กิจกรรม
  3 กิจกรรม
10. อิริคสัน (Erikson) ได้ให้ความสำคัญของเด็กปฐมวัยว่าอย่างไร
  เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว
  เด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี เป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต
  การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากพฤติกรรม
  ผิดหมดทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com