แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การเขียนของเด็กที่เปลี่ยนไปชี้ให้เห็นถึงอะไร
  ความเติบโต
  ลักษณะเฉพาะตัว
  สื่อสารการติดต่อ
  อารมณ์ความรู้สึก
2. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหา
  กิจกรรมเสรี
  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
  กิจกรรมสร้างสรรค์
  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3. ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ใครเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด
  พ่อ แม่
  เพื่อนๆ
  ตัวเด็ก
  ครูผู้สอน
4. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ระดมความคิด
  เลือกหัวข้อเรื่อง
  วางแผนจัดกิจกรรม
  แยกกิจกรรม
5. ผู้ที่คิดริเริ่มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กคือใคร
  อิริคสัน
  ซิกมัน ฟรอยด์
  มอนเตสเชอรี่
  เพียเจท์
6. พ่อแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างเข้มงวด กวดขัน จะมีพฤติกรรมใดต่อไปนี้มากที่สุด
  ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกพอใจ
  ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นประโยชน์
  โอนอ่อนผ่อนตามถ้าเด็กมีเหตุผล
  ให้ลูกปฏิบัติตามทุกสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง เหมาะสม
7. งานศิลปะของเด็กมีลักษณะดังนี้
  แสดงออกโดยวางแผนงานอย่างกว้างๆ
  แสดงออกโดยหวังผลการยอมรับจากผู้อื่น
  แสดงออกโดยคำนึงถึงคุณค่าทางความงาม
  แสดงออกอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา
8. พฤติกรรมในข้อใดที่ครูไม่ควรปฏิบัติในขณะที่ เด็กกำลังเล่น
  เข้าไปเล่นร่วมกับเด็ก
  เตรียมวางแผนการเล่นสำหรับวันต่อไป
  สังเกตอยู่ภายนอก
  คอยดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา
9. บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการพัฒนาพฤติกรรมพึง ประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ของเด็กทารก และ เด็กวัยก่อนเข้าเรียนมากที่สุด
  พ่อแม่
  พี่น้อง
  ปู่ย่า
  ตายาย
10. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยควรเน้นในเรื่องใด
  อ่านออก
  เขียนหนังสือ
  ความพร้อม
  คิดเลขได้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com