แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. โปรแกรมเมอร์ที่ทำหน้าที่ดูแลปรับปรุงและแห้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมระบบและประสานงานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์
  SYSTEM PROGRAMMER
  APPLICATION PROGRAMER
  MAINTENCEN PROGRAMER
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
2. ในระบบยูนิกซ์ chmod คือ
  การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในการจัดการกับแฟ้ม
  การเปลี่ยนระบบปฎิบัติการณ์
  การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตลอดจนฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง
  การลบไฟล์ทุกไฟล์ที่มีนามสกุล .mod
3. เลขฐานสอง “1011” อ่านว่า อย่างไร
  สิบ-สิบเอ็ด
  หนึ่งพัน-สิบเอ็ด
  หนึ่งร้อยหนึ่ง-หนึ่ง
  หนึ่ง-ศูนย์-หนึ่ง-หนึ่ง
4. ขั้นตอนใดเป็นข้ั้นตอนที่ 1 ของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  วิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
  เขียนโปรแกรม (Coding)
  วางแผนและออกแบบ (Planning & Design)
  จัดทำคู่มือ (Documentation)
5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
  เครื่องมีราคาแพงมาก
  ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์
  ถูกทุกข้อ
6. “จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” คือกระบวนการในข้อใด
  Data
  System
  Input
  Process
7. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์
  เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
  เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
  เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
8. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีภาพบนจอ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
  สายเม้าส์หลุดหรือหลวม
  Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม
  หน่วยความจำ(RAM)หลุดหรือหลวม
  สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
9. ส่วนประกอบของ DOS มีอยู่กี่ส่วน อะไรบ้าง
  มี 5 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM
  มี 6 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT
  มี 7 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT และ คำสั่งภายนอก
  มี 8 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT, คำสั่งภายใน และคำสั่งภายนอก
10. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
  Mouse
  Keyboard
  Monitor
  Hard disk
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com