แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
  มีความเร็วสูง
  มีความเชื่อถือได้
  มีความถูกต้องแม่นยำ
  ถูกทุกข้อ
2. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
  จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
  วางระบบงาน
  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ถูกทุกข้อ
3. อัตราเฟรมของวิดีโอระบบ PAL จะมีค่าเท่ากับเท่าใด
  12 เฟรมต่อวินาที
  20 เฟรมต่อวินาที
  24 เฟรมต่อวินาที
  25 เฟรมต่อวินาที
4. ส่วนประกอบของ DOS มีอยู่กี่ส่วน อะไรบ้าง
  มี 5 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM
  มี 6 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT
  มี 7 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT และ คำสั่งภายนอก
  มี 8 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT, คำสั่งภายใน และคำสั่งภายนอก
5. ในระบบยูนิกซ์ chmod คือ
  การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในการจัดการกับแฟ้ม
  การเปลี่ยนระบบปฎิบัติการณ์
  การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตลอดจนฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง
  การลบไฟล์ทุกไฟล์ที่มีนามสกุล .mod
6. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์
  เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
  เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
  เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
7. เครื่องพิมพ์แบบกระทบเหมาะจะใช้พิมพ์งานลักษณะใด
  ใบส่งของ รูปภาพคน
  ตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน
  ภาพวาดลายเส้น รูปภาพสัตว์เลี้ยง
  รูปภาพสัตว์เลี้ยง ตั๋วเครื่องบิน ใบส่งของ
8. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
  Class A
  Class B
  Class C
  Class D
9. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบ ปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  IIS
  PWS
  SQL
  MySQL
10. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
  IBM
  COMPAQ
  MICROSOFT
  DIGTAL
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com