แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐาน
  2 มาตรฐาน
  3 มาตรฐาน
  4 มาตรฐาน
  5 มาตรฐาน
2. คุณธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จ
  สังคหวัตถุ 4
  พรหมวิหาร 4
  อิทธิบาท 4
  ทิศ 6
3. ข้อใดไม่ใช่คำวินิจฉัยกรณีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  ภาคทัณฑ์
  พักใช้ใบอนุญาต
4. “คลังความรู้ หรือ ขุมความรู้” อยู่ในส่วนใดของโมเดลปลาทู
  KV
  KA
  KS
  KP
5. กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  อำนวยการโรงเรียนอาจเสนอให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง
  ต้องดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
  ถูกทุกข้อ
6. ค่านิยมหมายถึง
  การยึดถือว่าสิ่งใดดี ชั่ว
  เกณฑ์ที่ระบุว่าควรประพฤติอย่างไร
  การประกอบความดีตามสภาพแวดล้อม
  ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติ
7. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  หิริ โอตัปปะ
  พรหมวิหาร
8. ข้อใดคือเว็ปไซด์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  แมงมุม
  นกนางนวล
  ทางสายใหม่
  มุมวิชาการ
9. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ต้องมีการจัดการความรู้
  องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
  ยุคเทคโนโลยีเข้าครอบคลุมหน่วยงาน
  ให้มีความรู้ที่หลากหลายในหน่วยงานอื่น
  ต้องการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา
10. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์
  ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ
  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้



ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com