แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเกิดค่านิยมของคนในชาติมาที่สุด
  การเอาอย่างเพื่อน
  ความต้องการของรัฐ
  การเรียนรู้จากตำรา บทเรียน
  ความรักความพอใจในสิ่งที่ตนชอบ
2. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  ถูกทุกข้อ
3. การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
  ทำให้อิ่มกาย
  ทำให้อิ่มใจ
  ทำให้อิ่มเกียรติ
  ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
4. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐาน
  2 มาตรฐาน
  3 มาตรฐาน
  4 มาตรฐาน
  5 มาตรฐาน
5. ข้อใดคือความหมายของเจตคติ
  ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความโน้มเอียง
  ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  สถานการณ์ ซึ่งสามารถประเมินค่าออกมาในทางบวกและทางลบ
  ถูกทุกข้อ
6. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ไว้ในกฎหมายใด
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
7. ข้อใดเป็นลักษณะของค่านิยมที่แท้จริง
  การแต่งกายตามสมัยนิยม
  การเท่าทันโลกเหตการณื
  การพูดจากริยาเรียบร้อย
  การเป็นคนมีเกียรติในสังคม
8. ข้าราชการครูในโรงเรียนเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินความดีความชอบของคณะกรรมการระดับโรงเรียนที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ตามข้อใด
  ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
  ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ร้องทุกข์ต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ร้องทุกข์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
9. ข้อใดไม่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
  อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดมีความสำคัญต่อการประสานงานมากที่สุด
  ความสามารถในการปฏิบัติ
  ความสามารถในการรับฟัง
  ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ
  ความรู้ความเข้าใจในงาน/โครงการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com