แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ท่านคิดว่าใครเป็นผู้ที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครู
  สมศักดิ์อยากเป็นครูเหมือนพ่อ
  สมชายไม่อยากเป็นครูเพราะรำคาญเด็ก
  สมศรีเห็นว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตคติ
  แนวทางที่เราคิดรู้สึก หรือมีท่าทีที่จะกระทำต่อบางสิ่งบางอย่าง
  แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อสร้างขึ้นจากการเรียนรู้
  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตัวมาแต่กำเนิด
3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเจตคติ
  พุทธิปัญญา
  ความรู้สึก
  ความพอใจ
  การปฏิบัติ
4. ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด
  จัดระบบความรู้
  แสวงหาความรู้
  บ่งชี้ความรู้
  สร้างความรู้
5. กรณีที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ผู้ได้รับความเสียยื่นข้อกล่าวหาต่อคุรุสภา
  พ้น 1 ปี ไม่มีสิทธิในการกล่าวหา กล่าวโทษ
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษ
6. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่เป็นลักษณะสำคัญของวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพ
  กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ
  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
8. การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
  ทำให้อิ่มกาย
  ทำให้อิ่มใจ
  ทำให้อิ่มเกียรติ
  ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
9. การประสานงานควรจะประสานข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
  ประสานคน
  ประสานวางแผนงาน
  ประสานความรู้
  ประสานเนื้อหา
10. สละที่นั่งบนรถเมล์ให้กับสตรี เด็ก และคนชรา แสดงถึงวัฒนาธรรมใด
  คติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
  เนติธรรม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com