แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บังคับใช้เมื่อใด
  วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 24 มิถุนายน 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง
  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
  มีสัญชาติไทย
  กรณีแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พระมหากษัตริย์ ทรงใช้อำนาจทางใด
  ทางรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และทหาร
  ทางนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล
  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และทหาร
  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
4. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุดคือประเทศใด
  กัมพูชา
  เวียดนาม
  บรูไน
  ลาว
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งเท่านั้น
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ไม่มีข้อใดผิด
6. รายได้ประชาชาติ วัดจากอะไร
  จำนวนประชากร
  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
  รายได้ของเกษตรกร
  ถูกทุกข้อ
7. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจำนวน ส.ส. เท่าใด
  1 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต คือ เขตประเทศ จำนวน 450 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 375 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 350 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 145 คน
  3 ประเภท คือ แบบศูนย์กลาง 150 คน , แบบแบ่งเขต 320 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
8. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีกี่ประเภท
  1 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  2 ประเภท คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
  2 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  3 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
9. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กำหนดไว้กี่คน
  400 คน
  450 คน
  500 คน
  550 คน
10. บุคคลในข้อใดมีสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  นักพรต นักบวช
  คนที่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังโดยหมายของศาล
  ผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่นอกประเทศ
  วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com