แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กำหนดไว้กี่คน
  400 คน
  450 คน
  500 คน
  550 คน
2. ในหมวดของ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ศาลมีกี่ประเภท
  3 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
  3 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
  4 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฏีกา
  4 ประเภทคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง
  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
  มีสัญชาติไทย
  กรณีแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ศาลยุติธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ศาลปกครอง
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
5. อาเซียนประกอบด้วยกี่ประเทศ อะไรบ้าง
  9 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา และบรูไน
  10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน และเวียดนาม
  11 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน เวียดนาม และไต้หวัน
  12 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน เวียดนาม ไต้หวัน และเกาหลีใต้
6. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
  15 ปี
  12 ปี
  10 ปี
  8 ปี
7. สีน้ำเงิน ในสัญลักษณ์ของอาเซียน หมายถึงข้อใด
  ความเจริญรุ่งเรือง
  ความกล้าหาญ
  สันติภาพ
  ความก้าวหน้า
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย
  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย
  ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  รับราชการทหาร
  ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
9. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มีกี่องค์กร อะไรบ้าง
  3 องค์กร คือ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  3 องค์กร คือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  4 องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอัยการ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  4 องค์กร คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
10. จำนวนคณะองคมนตรีกำหนดให้มีกี่คน
  19 คน
  18 คน
  16 คน
  12 คน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com