แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อาเซียนประกอบด้วยกี่ประเทศ อะไรบ้าง
  9 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา และบรูไน
  10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน และเวียดนาม
  11 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน เวียดนาม และไต้หวัน
  12 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน เวียดนาม ไต้หวัน และเกาหลีใต้
2. ศาลใดมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล
  ศาลยุติธรรม
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลฎีกา
3. จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กำหนดไว้กี่คน และได้มาโดยวิธีใด
  150 คนจากการเลือกตั้ง 77 คน, การสรรหา 73 คน
  150 คนจากการเลือกตั้ง 73คน, การสรรหา 77 คน
  250 คนจากการเลือกตั้ง 150คน, การสรรหา 100 คน
  250 คนจากการเลือกตั้ง 100คน, การสรรหา 150 คน
4. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินทุกครั้งที่รับตำแหน่งและพ้นตำแหน่ง ได้แก่ใคร
  นายกรัฐมนตรี
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
  ถูกทุกข้อ
5. บุคคลในข้อใดมีสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  นักพรต นักบวช
  คนที่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังโดยหมายของศาล
  ผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่นอกประเทศ
  วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บังคับใช้เมื่อใด
  วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 24 มิถุนายน 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
7. สถานที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียน คือที่ใด
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
  กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
  กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
8. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจำนวน ส.ส. เท่าใด
  1 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต คือ เขตประเทศ จำนวน 450 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 375 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 350 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 145 คน
  3 ประเภท คือ แบบศูนย์กลาง 150 คน , แบบแบ่งเขต 320 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
9. ศาลใดมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน
  ศาลยุติธรรม
  ศาลอุทธรณ์
  ศาลปกครอง
  ศาลฎีกา
10. คณะรัฐมนตรี มีจำนวนไม่เกินกี่คน
  35 คน
  32 คน
  28 คน
  25 คน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com