แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
  ฉบับที่ 18
  ฉบับที่ 19
  ฉบับที่ 20
  ฉบับที่ 24
2. รายได้ประชาชาติ วัดจากอะไร
  จำนวนประชากร
  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
  รายได้ของเกษตรกร
  ถูกทุกข้อ
3. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา คือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานวุฒิสภา
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งเท่านั้น
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ไม่มีข้อใดผิด
5. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจำนวน ส.ส. เท่าใด
  1 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต คือ เขตประเทศ จำนวน 450 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 375 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 350 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 145 คน
  3 ประเภท คือ แบบศูนย์กลาง 150 คน , แบบแบ่งเขต 320 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
6. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พระมหากษัตริย์ ทรงใช้อำนาจทางใด
  ทางรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และทหาร
  ทางนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล
  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และทหาร
  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
7. คณะรัฐมนตรี มีจำนวนไม่เกินกี่คน
  35 คน
  32 คน
  28 คน
  25 คน
8. ศาลยุติธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ศาลปกครอง
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
9. ในหมวดของ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ศาลมีกี่ประเภท
  3 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
  3 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
  4 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฏีกา
  4 ประเภทคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
10. จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กำหนดไว้กี่คน และได้มาโดยวิธีใด
  150 คนจากการเลือกตั้ง 77 คน, การสรรหา 73 คน
  150 คนจากการเลือกตั้ง 73คน, การสรรหา 77 คน
  250 คนจากการเลือกตั้ง 150คน, การสรรหา 100 คน
  250 คนจากการเลือกตั้ง 100คน, การสรรหา 150 คน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com