แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คณะรัฐมนตรี มีจำนวนไม่เกินกี่คน
  35 คน
  32 คน
  28 คน
  25 คน
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีกี่หมวด กี่มาตรา
  16 หมวด 319 มาตรา
  18 หมวด 329 มาตรา
  12 หมวด 319 มาตรา
  15 หมวด 309 มาตรา
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บังคับใช้เมื่อใด
  วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 24 มิถุนายน 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
  วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
4. สัญลักษณ์อาเซียน มีลักษณะอย่างไร
  เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีแดงรวงข้าว12ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 11ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้
5. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พระมหากษัตริย์ ทรงใช้อำนาจทางใด
  ทางรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และทหาร
  ทางนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล
  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และทหาร
  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
6. คำขวัญอาเซียน คือข้อใด
  หนึ่งเดียว ประสานใจ รักษาอัตลักษณ์
  หนึ่งวิสัยทัศน์ รักษาประชาธิปไตย ใส่ใจเศรษฐกิจร่วมกัน
  ประชาคม ประชาธิปไตย ประชาชน
  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม
7. บุคคลในข้อใดมีสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  นักพรต นักบวช
  คนที่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังโดยหมายของศาล
  ผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่นอกประเทศ
  วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
8. รัฐสภาประกอบด้วยอะไร
  นายกรัฐมนตรี รัฐสภา
  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
9. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุดคือประเทศใด
  กัมพูชา
  เวียดนาม
  บรูไน
  ลาว
10. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจำนวน ส.ส. เท่าใด
  1 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต คือ เขตประเทศ จำนวน 450 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 375 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 350 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 145 คน
  3 ประเภท คือ แบบศูนย์กลาง 150 คน , แบบแบ่งเขต 320 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com