แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในสารประกอบไนโตรเจนมอนอกไซด์ ประกอบด้วยไนโตรเจนในอัตราส่วน 7:8 โดยมวล ถ้ามีไนโตรเจนและออกซิเจนอย่างละ 10 กรัม ทำปฏิกิริยากันเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์ จะมีธาตุใดเหลือและเหลือกี่กรัม
  เหลือไนโตรเจน 1.25 กรัม
  เหลือไนโตรเจน 8.75 กรัม
  เหลือออกซิเจน 1.25 กรัม
  เหลือออกซิเจน 8.75 กรัม
2. ถ้าต้องการทำน้ำแข็ง 20 กรัม ให้กลายเป็นไอน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส ให้หมด จะต้องใช้ความร้อนกี่แคลอรี
  "1,600 แคลอรี"
  "3,600 แคลอรี"
  "10,800 แคลอรี"
  "14,400 แคลอรี"
3. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
  อุณหภูมิต่ำสุดของสารทุกชนิดคือ -273 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 เคลวิน
  การระบุหน่วยของอุณหภูมิสัมบูรณ์ ห้ามใช้ องศา นำหน้า เคลวิน
  ถูกทุกข้อ
4. เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเมื่อไหลผ่านอวัยวะใด
  หัวใจห้องบน
  ปอด
  เส้นเลือดฝอย
  หัวใจห้องล่าง
5. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการใช้ฮอร์โมนพืช
  "การได้ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ เช่น ""สุวรรณ 1"""
  การทำองุ่นไม่มีเมล็ด
  การเร่งน้ำยางด้วยอีเทรล
  การทำให้มะม่วงออกนอกฤดู
6. สาเหตุสำคัญที่ต้องเติมปุ๋ยฟอสเฟตลงในดินบ่อยๆ คือ
  การระเหย
  การชะล้าง
  การพัดพา
  การตกตะกอน
7. สารผสมคู่ใดต่อไปนี้ สามารถแยกออกจากกันได้โดยใช้การกลั่นลำดับส่วน
  ของผสมระหว่างน้ำกับน้ำมัน
  สารละลายระหว่างน้ำกับเอทานอล
  สารละลายระหว่างน้ำกับก๊าซแอมโมเนีย
  มีข้อความที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ
8. ถ้าสังเกตได้ว่าระดับปรอทในบารอมิเตอร์ลดลงอย่างรวดเร็ว ท่านจะคาดการณ์ได้ว่าอย่างไร
  อากาศจะดีขึ้น
  อากาศจะเย็นลง
  จะเกิดพายุในไม่ช้า
  อากาศจะอบอุ่นขึ้น
9. ภาพจากสิ่งใดเป็นภาพจริง
  แว่นขยาย
  กล้องจุลทรรศน์
  กล้องดูดาว
  เครื่องฉายสไลด์
10. จากข้อ 33 นักเรียนจะดำเนินการทดลองอย่างไรเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น
  เปลี่ยนโลหะใหม่
  เปลี่ยนสายไฟใหม่
  เปลี่ยนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าใหม่
  ทดสอบสารละลายนั้นด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com