Atcomink.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ admin

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ ทำสอบไปแล้ว แบ่งปัน
1 54895  ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 10 795
2 15894  รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ปี 2559 872 5470
3 13972  แบบทดสอบกีฬาบาสเกตบอล 30 2382
4 81496  การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 13 1797
5 28983  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล 20 418
6 14856  ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 20 854
7 64172  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2 20 531
8 58497  แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 30 403
9 17755  แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร 41 481
10 43111  ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense 30 436
11 75847  แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 21 869
12 45786  แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) 30 413
13 14365  [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 293
14 88293  ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2558 30 430
15 69461  ข้อมูลและสารสนเทศ ป.6 40 552
16 22539  แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 40 609
17 38743  ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 32 406
18 37754  แบบทดสอบ ป.5 บทที่ 1 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 314
19 75796  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม 20 516
20 64593  แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2558 147 1784
21 43959  แบบทดสอบเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร 40 402
22 44815  รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป 80 730
23 32997  แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 20 1736
24 69941  ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปีการศึกษา 2552 28 266
25 61459  ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552 29 2116
26 73675  ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 40 462
27 67676  ข้อสอบ ONET วิชา 91 คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 29 275
28 97771  ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 30 392
29 GEN1015  แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 37 610
30 GEN1014  ข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ 35 548
31 GEN1013  แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 50 701
32 GEN1012  ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 71 800
33 GEN1011  แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 50 732
34 GEN1010  แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2 50 636
35 GEN1009  แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ 31 588
36 GEN1008  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 101 881
37 GEN1007  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 400 770
38 ENG1004  แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text) 54 1153
39 ENG1003  ชุดข้อสอบ Present Simple Tense 1000 719
40 SOC1004  แนวข้อสอบกลุ่มประเทศอาเซียน 117 750
41 ENG1002  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ 2178 586
42 GEN1006  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู 32 622
43 WRK1003  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 32 506
44 SCI1002  แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 3000 1087
45 WRK1002  การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 37 483
46 WRK1001  ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 44 566
47 GEN1002  แบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น) 30 653
48 CAI1001  แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1 100 647
49 GEN1004  แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย 41 679
50 GEN1003  แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 54 680
51 THA1001  แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 41 486
52 SOC1003  แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 2 36 479
53 SOC1002  แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1 30 481
54 ENG1001  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 79 588
55 SOC1001  แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา 50 880
56 GEN1002  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. 2537 30 653
57 GEN1001  แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ 146 3317

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com